RED FOREST HOTEL: อ่านนิยายออนไลน์ เรื่องสั้น "ความซ้ำซากของชีวิต" โ...

RED FOREST HOTEL: อ่านนิยายออนไลน์ เรื่องสั้น "ความซ้ำซากของชีวิต" โ...:  . . . (1) มันยังคงเป็นห้องพักที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความว่างเปล่า…. (2) มันยังคงเป็นห้องพักที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความว่างเปล่า  มีเพียงเ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นโดยสุภาพ และไม่ผิดกฎหมาย